Gimnazijos metodinė taryba

Grupė Vardas, Pavardė Dėstomas dalykas
Metodinės tarybos pirmininkė
Vilma Subačienė
pradinių klasių mokytja
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Angelė Burokienė
lietuvių kalba ir literatūra
Užsienio kalbų (vokiečių, anglų, rusų) mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Dovilė Maslianikienė
užsienio (anglų) kalba
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Irena Čebruk
matematika
Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Ramunė Skripskaitė Li
istorija
Menų, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Jūratė Vitkauskienė
dailė
Gamtamokslinių dalykų mokytojų metodinės komisijos pirmininkė
Virginija Cicėnienė
chemija
Pradinių klasių mokytojų metodinės komisijos pirmininkė
Vilma Subačienė
pradinių klasių mokytoja
Pagalbos mokiniui specialistų metodinės komisijos pirmininkė
Teresa Godlevskienė
socialinė pedagogė, socialinių įgūdžių klasės mokytoja
Klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė
Nijolė Dabrienė
neformaliojo švietimo mokytoja, dorinio ugdymo (etikos) mokytoja
Koordinuoja metodinės tarybos veiklą
Algirdas Uziala
direktoriaus pavaduotojas ugdymui