Siūlome darbą Dorinio ugdymo (etikos) mokytojui 5-8 ir I-IV gimnazijos klasėse

Vadovaudamiesi Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr.V-1680, skelbiame informaciją apie laisvą dorinio ugdymo (etikos)  mokytojo laisvą darbo vietą Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijoje nuo 2022  m. rugsėjo 1 d.:

Pareigybės pavadinimas: Dorinio ugdymo (etikos) mokytojas 5-8 ir I-IV gimnazijos klasėse.

Darbo vieta: Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija, Adutiškio g. 18, LT-18109 Švenčionys

Darbo savaitės trukmė: 2 dienos per savaitę (trečiadienis 5 ir 7 pamokos, penktadienis 1, 2, 5, 6, 7 pamokos).

Darbo krūvis ir darbo sutarties rūšis: 7 kontaktinės valandos per savaitę (plius 3 valandos per savaitę ugdomajai veiklai planuoti, pamokoms pasiruošti ir veikloms bendruomenei) pagal neterminuotą darbo sutartį.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas (dorinio ugdymo (etikos)  mokytojo kvalifikacija);
 • informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas.
 • būti išklausius specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu (šis reikalavimas netaikomas mokytojams, baigusiems specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos studijų programas).

Privalumai:

 • kvalifikacinė kategorija;
 • darbo patirtis pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą;
 • dalyvavimas konkursuose, projektuose, konferencijose, kvalifikaciniuose seminaruose ir kita, ugdytinių pasiekimai.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą,  pedagogo ir dalyko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
 4. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją (jeigu nesuteikta kvalifikacinė kategorija)
 5. Gyvenimo aprašymą (CV).
 6. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Pretendentai dokumentų kopijas pateikia asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu iki 2023 m. sausio 30 d. (įskaitytinai).

Dokumentai priimami Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos raštinėje kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 val. iki 16.00 val. adresu Adutiškio g. 18, Švenčionys, el. paštas: zemaicio.gimnazija.svencionys@gmail.com

Pretendentų atrankos pokalbis vyks 2023 m. sausio 31 d. 9.00 val. gimnazijos direktoriaus kabinete (antras aukštas).

Atvykstant į pokalbį pretendentai privalo turėti pateiktų dokumentų originalus.

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia mokyklos administracija tel. 8 (387) 51112