Reagavimo į patyčias ir pagalbos joms įvykus planas

 

PASTEBĖJUS AR ĮTARUS PATYČIAS

Apie įvykį praneša socialiniam pedagogui (jei tokios galimybės nėra, praneša mokyklos administracijai ar pagalbos mokiniui specialistams ar smurtą patyrusio ir smurtavusio mokinio klasės vadovams)
Bet kuris mokyklos bendruomenės narys, pastebėjęs, kad patyčios kartojasi, informuoja socialinį pedagogą, kuris praneša gimnazijos vadovui ir kreipiasi pagalbos į VGK (baigia pildyti pranešimo apie patyčias formą, kuri saugoma pas socialinį pedagogą).
Smurtavęs ir smurtą patyręs nepilnametis, kartu su jį lydinčiais tėvais (globėjais/rūpintojais), privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie smurto faktą, gauti psichologinę pagalbą. Klasės auklėtojas suderina konsultacijų laiką su tėvais/globėjais/rūpintojais žodžiu ir žinute TAMO dienyne/telefonu.

VGK imasi spręsti patyčių situaciją, į pagalbą pasitelkiant reikalingus socialinius partnerius

Socialinis pedagogas registruoja įvykį Patyčių registracijos žurnale ir informuoja  Gimnazijos direktorių, VGK pirmininką ir klasių vadovus
Gimnazijos vadovas apie nustatytą patyčių atvejį nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, praneša ir smurtaujančio (smurtaujančių), ir smurtą patyrusių) mokinio (mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), ir vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą užtikrinančiai valstybės ir savivaldybės institucijai pagal kompetenciją
Gavę informaciją klasės vadovai skubiai aiškinasi situaciją, kalbasi su mokiniais, jų tėvais (informuoja apie įvykį, prireikus kviečia pokalbiui), informuoja pagalbos mokiniui specialistus, kurie organizuoja tolesnę reikalingą pagalbą, užpildo pranešimo apie patyčias formą (Priedas nr.1), paima raštiškus nukentėjusio, smurtavusio, stebėjusio asmens paaiškinimus, stebi tolimesnę situaciją

Bet kuris mokyklos bendruomenės narys turi nedelsiant reaguoti ir stabdyti patyčias