Gimnazijos metodinė taryba

Grupė Vardas, Pavardė Dėstomas dalykas
Metodinės tarybos pirmininkė
Jūratė Vitkauskienė
dailė
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Rimutė Grigonienė
lietuvių kalba, lotynų kalba
Užsienio kalbų (vokiečių, anglų, rusų ir lotynų) mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Danuta Voitechovič
etika, užsienio (rusų) kalba
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Lina Grybauskienė
matematika
Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Vilija Jaksebogienė
istorija
Menų, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Jūratė Vitkauskienė
dailė
Gamtamokslinių dalykų mokytojų metodinės komisijos pirmininkė
Gražina Lazdinienė
biologija, chemija
Pradinių klasių mokytojų metodinės komisijos pirmininkė
Ligita Bernatavičiūtė
pradinių klasių mokytoja
Pagalbos mokiniui specialistų metodinės komisijos pirmininkė
Virginija Duksienė
logopedė, specialioji pedagogė
Klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė
Loreta Chaleckienė
istorija
Koordinuoja metodinės tarybos veiklą
Algirdas Uziala
direktoriaus pavaduotojas ugdymui