Gimnazijos metodinė taryba

Grupė Vardas, Pavardė Dėstomas dalykas
Metodinės tarybos pirmininkė
Jūratė Vitkauskienė
dailė
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Angelė Burokienė
lietuvių kalba ir literatūra
Užsienio kalbų (vokiečių, anglų, rusų ir lotynų) mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Danuta Voitechovič
etika, užsienio (rusų) kalba
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Lina Grybauskienė
matematika
Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Vilija Jaksebogienė
istorija, nacionalinis saugumas
Menų, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Jūratė Vitkauskienė
dailė
Gamtamokslinių dalykų mokytojų metodinės komisijos pirmininkė
Virginija Cicėnienė
chemija
Pradinių klasių mokytojų metodinės komisijos pirmininkė
Vilma Subačienė
pradinių klasių mokytoja
Pagalbos mokiniui specialistų metodinės komisijos pirmininkė
Teresa Godlevskienė
socialinė pedagogė, socialinių įgūdžių klasės mokytoja
Klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė
Loreta Chaleckienė
istorija ir pilietiškumo pagrindai
Koordinuoja metodinės tarybos veiklą
Algirdas Uziala
direktoriaus pavaduotojas ugdymui